1. ഭംഗിമാ(വ്)

   • നാ. ചതി
   • നാ. ഭംഗി
   • നാ. ചതവ്
   • നാ. പൊങ്ങിയും താണുമിരിക്കല്‍
   • നാ. മുള്ളുവാക്ക്
X