കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭക്തന്‍

   • നാ. ഭജിക്കുന്നവന്‍, സേവിക്കുന്നവന്‍
   • നാ. വിശ്വസ്തഭൃത്യന്‍
 2. ഭാക്തന്‍

   • നാ. ചോറുപാകംചെയ്യുന്നവന്‍
   • നാ. ആശ്രിതന്‍, പിന്നാലെ നടക്കുന്നവന്‍
X