കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്തവത്സല

      • വി. ഭക്തന്മാരില്‍ സ്നേഹമുള്ള (വത്സലഭാവമുള്ള)
X