1. ഭക്തവത്സല

      • വി. ഭക്തന്മാരില്‍ സ്നേഹമുള്ള (വത്സലഭാവമുള്ള)
X