1. ഭക്ഷണശാല

      • നാ. ഊട്ടുപുര
      • നാ. ഭക്ഷണമുറി
      • നാ. ആഹാരം പാകംചെയ്തു വില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം
X