കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്ഷണശാല

      • നാ. ഊട്ടുപുര
      • നാ. ഭക്ഷണമുറി
      • നാ. ആഹാരം പാകംചെയ്തു വില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം
X