കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഗണം

   • നാ. രാശിചക്രം
   • നാ. നക്ഷത്രസമൂഹം
   • നാ. രാശിചക്രത്തെ ചുറ്റിയുല്ല ഗ്രഹസഞ്ചാരം, ചക്രം
   • വൃത്ത. ആദിഗുരുവായ ഗണം
X