കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗദേവത

      • നാ. വൈവാഹിക കര്‍മങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനദേവത
X