കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഗവാന്‍

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. ദേവന്‍
   • നാ. ഈശ്വരന്‍, ഐശ്വര്യപൂര്‍ണന്‍, ഷഡ്ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവന്‍, ഭൂതങ്ങളുടെ ഉത്പത്തി വിപത്തി ആഗതി ഗതി വിദ്യ അവിദ്യ ഇവ ആറും അറിയുന്നവന്‍
   • നാ. ജിനമഹര്‍ഷി, ബുദ്ധന്‍
X