കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭജനം

   • നാ. പങ്കുവയ്പ്പ്
   • നാ. സേവ, പരിചരണം
 2. ഭാജനം

   • നാ. ഇരിപ്പിടം
   • നാ. പാത്രം
   • നാ. ഹരണക്രിയ, വിഭജിക്കല്‍
   • നാ. പങ്ക് അനുഭവിക്കല്‍
   • നാ. അറുപത്തിനാലു പലം വരുന്ന തൂക്കം
X