കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭട്ടന്‍

   • നാ. ബ്രാഹ്മണന്‍
   • നാ. സ്തുതിപാഠകന്‍
   • നാ. ഭട്ടതിരി
   • നാ. ശത്രുക്കളെ ഉപാലംഭനം ചെയ്യുന്നവന്‍, ഭടാധിപന്‍ (രാജാവ്)
   • നാ. സ്വാമി (ഭര്‍ത്താവ്)
 2. ഭാട്ടന്‍

   • നാ. (കുമാരില) ഭട്ടന്‍റെ അനുയായി
X