കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭര്‍ത്തവ്യ1

      • വി. ഭരിക്കത്തക്ക, ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട
  2. ഭര്‍ത്തവ്യ2

      • നാ. ഭാര്യ
X