കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാജകം

      • നാ. ഗണിത. ഹാരകം (രണ്ടുരാശികളില്‍ കീഴേത്, ഏതുസംഖ്യകൊണ്ടു ഭാഗിക്കുന്നുവോ അത് ഭിന്നസംഖ്യയിലെ ഛേദം)
X