കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാര്‍ഗവന്‍

   • നാ. ശുക്രന്‍
   • നാ. ആന
   • നാ. വില്ലാളി
   • നാ. പരശുരാമന്‍
   • നാ. മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍
   • നാ. ജമദഗ്നിമഹര്‍ഷി
X