കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാസത

   • നാ. പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന സ്വഭാവം
 2. ബസ്സാദ്

  അറ.

   • നാ. ഏഷണി
   • നാ. വെറും വാക്ക് (പ്ര.) ബസ്സാദുകാരന്‍ = ഏഷണിക്കാരന്‍
 3. ഭസത്ത്

   • നാ. കാലം
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. പൃഷ്ഠം
   • നാ. ഉപസ്ഥം
   • നാ. മാംസം
   • നാ. കുളക്കോഴി
   • നാ. ചങ്ങാടം
   • നാ. പ്ലവം
X