കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിന്നിക്കുക

      • ക്രി. പിണങ്ങുക
      • ക്രി. പിളരുക, വേര്‍പെടുക, ശകലമായിത്തീരുക
      • ക്രി. വ്യത്യാസപ്പെടുക
X