കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭുജംഗന്‍

   • നാ. ഭര്‍ത്താവ്
   • നാ. സര്‍പ്പം
   • നാ. വിടന്‍, ജാരന്‍
   • നാ. (രാജാവിന്‍റെ) വിടനായ തോഴന്‍
X