കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുഞ്ജാന

      • വി. അനുഭവിക്കുന്ന, ഭക്ഷിക്കുന്ന
      • വി. സഹിക്കുന്ന
X