കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂമിക

   • നാ. നടന്‍റെ വേഷം
   • നാ. അലങ്കാരം (ദേവവിഗ്രഹത്തിലും മറ്റും അണിയുന്നത്)
   • നാ. പീഠിക
   • നാ. ഭൂമി, തറ, പ്രദേശം
   • നാ. (കെട്ടിടത്തിന്‍റെ) നില
   • നാ. എഴുത്തുപലക (ബോര്‍ഡ്)
X