കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂമിശാസ്ത്രം

      • നാ. ഭൂഗോളം സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രം
X