കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂമിസ്പൃക്ക്

   • നാ. കള്ളന്‍
   • നാ. മനുഷ്യന്‍
   • നാ. മുടന്തന്‍
   • നാ. അന്ധന്‍
   • നാ. വൈശ്യന്‍
X