കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൗമ്യ

      • വി. ഭൂമിയിലുള്ള, ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന, ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച
X