1. മംഗല്യധാരണം

      • നാ. വിവാഹം, മംഗല്യംധരിക്കല്‍, താലികെട്ട്
X