1. മംഗളം

      • നാ. ശുഭമായി സമാപിക്കുക
      • നാ. നാടകവും മറ്റും പാട്ടുപാടി അവസാനിപ്പിക്കുക
X