1. യകൃത്ത്

      • നാ. ശരീരത്തിലെ ഒരു ആന്തരാവയവം, കരള്‍, ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായ പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി, ഉദരത്തിനുള്ളില്‍ വലതുഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
  2. യാകൃത

      • വി. യകൃത്തു സംബന്ധിച്ച
X