1. യക്ഷികഥ

      • നാ. യക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ
      • നാ. അമാനുഷജീവികളെയും അദ്ഭുതസംഭവങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരുതരം കുട്ടിക്കഥ
X