1. യജുസ്സ്

   • നാ. യാഗം
   • നാ. മതപരമായ ഭക്തി, ആരാധനാഭാവം, പൂജ
   • നാ. യാഗത്തില്‍ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള സേ്താത്രം, യാഗത്തിന്‍റെ അനുഷ്ഠാനവിധികളെ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രം
   • നാ. യദുര്‍വേദം
X