1. രക്തതുണ്ഡം

    "ചെമന്ന ചുണ്ടുള്ളത്"

      • നാ. തത്ത
      • നാ. കിളി
X