1. ലംഗൂലം

   • നാ. നെല്‍പ്പുര
   • നാ. (കുതിരയുടെയും മറ്റും) വാല്‍
 2. ലാംഗൂലം

   • നാ. നെല്‍പ്പുര
   • നാ. രോമം നിറഞ്ഞ വാല്‍
X