1. വംശവാന്‍

      • നാ. ഉത്തമവംശത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍
X