1. വംശികന്‍

      • നാ. കുഴലൂത്തുകാരന്‍
  2. വാംശികന്‍

      • നാ. ഓടക്കുഴല്‍ വിളിക്കുന്നവന്‍
X