1. ശംഖിനി

   • നാ. ഒരു നാഡി
   • നാ. കീരിവള്ളി
   • കാമ. നായികാജാതി ചതുഷ്ടത്തിലൊന്ന്, നാലുതരം സ്‌ത്രീകളില്‍ മൂന്നാമത്തേത്
   • നാ. ചണ്ണക്കൂവ
X