1. ഷഡ്ഭാവങ്ങള്‍

      • നാ. ബ.വ. ജനനം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാര്‍ധക്യംമരണം ഈ ആറും
X