1. ഷഡ്രഥന്മാര്‍

      • നാ. ബ.വ. കൃപര്‍ ഭീഷ്മര്‍ ദ്രാണര്‍ കര്‍ണന്‍ ശല്ല്യന്‍ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇവര്‍ ആറും
X