1. ഷഡ്വികാരം

      • നാ. ജനിക്കുക ഇരിക്കുക മറ്റൊന്നായിമാറുക വളരുക കുറയുക നശിക്കുക ഈ ആറും
X