1. സജ്ജന

  സം. സജ്ജനാ

   • നാ. ചമയം
   • നാ. തയാറാകല്‍, തയാറാക്കല്‍
   • നാ. ആയുധം ധരിക്കല്‍
X