1. സജ്ജനം

    സം. -ജന

      • നാ. നല്ല ആള്‍, നല്ല കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചവന്‍
      • നാ. നല്ലാ ആളുകള്‍
X