1. സജ്ജീകൃത1

  സം. സജ്ജീ-കൃത

   • വി. സജ്ജിത
 2. സജ്ജീകൃത2

  സജ്ജീ-കൃ

   • ക്രി. അലങ്കരിക്കുക
   • ക്രി. സജ്ജീകരിക്കുക
   • ക്രി. തയാറാക്കുക
X