1. സജ്ജ1

  സം.

   • വി. മൂടപ്പെട്ട
   • വി. ഒരുങ്ങി തയാറായ
   • വി. കവചം ധരിച്ച
   • വി. ബലപ്പെടുത്തിയ
 2. സജ്ജ2

  സം. സജ്ജാ

   • നാ. കവചം
   • നാ. ഒരുക്കം
   • നാ. വേഷഭൂഷാദികള്‍, ചമയം
   • നാ. സേനാസന്നാഹം
X