1. സജ്യ

    സം.

      • വി. ഞാണ്‍ വലിച്ചു കെട്ടിയ
      • വി. വില്ലുകുലച്ച
X