1. സഞ്ചയിതാവ്

    സം. സം-ചയിത്യ

      • നാ. സഞ്ചയിക്കുന്നവന്‍
X