1. സഞ്ചരണം

    സം. -ചരണ

      • നാ. സഞ്ചരിക്കല്‍, സഞ്ചാരം
X