1. സഞ്ചരിക്കുക

    <സം. സം-ചര്

      • ക്രി. ചുറ്റിനടക്കുക, യാത്രചെയ്യുക
X