1. സഞ്ചല

    സം. -ചല

      • വി. ഇളകുന്ന, വിറയ്ക്കുന്ന
X