1. സഞ്ചലനം

    സം. -ചലന

      • നാ. ഇളക്കം, വിറയല്‍
X