1. സഞ്ചാരം

  സം. -ചാര < ചര്

   • നാ. പ്രയാസം
   • നാ. സഞ്ചരിക്കല്‍, പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോകല്‍
   • നാ. സങ്ക്രമണം
X