1. സഞ്ചാരകന്‍

    സം. -ചാരക

      • നാ. വഴി കാട്ടുന്നവന്‍
      • നാ. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവന്‍
X