1. സഞ്ചാരിക

  സം. -ചാരികാ

   • നാ. മണം
   • നാ. ജോടി
   • നാ. ദൂതി
X