1. സഞ്ചാരിണി

    സം. -ചാരിണീ

      • നാ. സഞ്ചരുക്കുന്നവള്‍
      • നാ. സഞ്ചാരശീല
X