1. സഞ്ചാലക

    സം. സം-ചാലക

      • വി. ചലിപ്പിക്കുന്ന, (പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍) നടത്തുന്ന
X