1. സഞ്ചാലകന്‍

    സം. -ചാലക

      • നാ. ചലിപ്പിക്കുന്നവന്‍, നടത്തിപ്പുകാരന്‍
X