1. സഞ്ചിക

    സം. സഞ്ചികാ

      • നാ. ചെറിയ സഞ്ചി
      • നാ. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സമാഹാരം, അവ സമാഹരിച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം
X